MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Przyjęcie do realizacji „Podziału środków na lata 2012-2014 pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2

Szanowni Projektodawcy,
Uprzejmie informujemy, ze Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął do realizacji „Podział środków na lata 2012-2014 pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” oraz Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poniżej zamieszczamy przedmiotowe informacje”.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44